Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στίς 7 Ἰουνίου ἀρχίζουν οἱ ᾿Εξετάσεις γιά τούς μαθητές τῆς Γ΄ Λυκείου. Εἰδικές Λατρευτικές ᾿Εκδηλώσεις, Θ. Λειτουργίες, Παρακλήσεις, Δεήσεις θά τελοῦνται. Καλή προετοιμασία, θεία φώτιση καί ἐπιτυχία!


ΛΗΞΙΣ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: Κυριακές 10.00, ῾Εορτές 9.15, Καθημερινές 8.45.

Calendar
Παρασκευή
1
Ἰουστίνου φιλοσόφου καί μάρτυρος.
Σάββατον
2
Ἀπόδοσις Πεντηκοστῆς. Νικηφόρου Κων/λεως.
Κυριακή
3
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ. Λουκιλλιανοῦ, Παύλης κλπ.
Σάββατον
9
Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας.
Κυριακή
10
Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἀλεξάνδρου καί Ἀντωνίνης.
Σάββατον
16
Τύχωνος ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος.
Κυριακή
17
Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. ᾿Ισαύρου, ῾Υπατίου.
Σάββατον
23
Ἀγριππίνης καί Ἀριστοκλέους μαρτύρων.
Κυριακή
24
Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Γενέθλιον Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ.
Παρασκευή
29
Πέτρου καί Παύλου τῶν Πρωτοκορυφαίων.
Σάββατον
30
Σύναξις τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ


ΟΡΘΡΟΣ : 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 7.00 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ