Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΑΡΧΙΚΗ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


Μ Α Ϊ Ο Σ


ΟΡΘΡΟΣ: 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 6.30 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ἀπό 15ης τοῦ μηνός•Τίς Κυριακές τελοῦνται [ 2 ] Θεῖες Λειτουργίες:

6.50 π.μ.-8.50 π.μ.: Ὄρθρος καί Α΄ Θεία Λειτουργία.

9.10 π.μ.-10.10 π.μ.: Β΄ Θεία Λειτουργία.


•Τά Σάββατα:

7.00 π.μ.-8.45 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.


•Τίς λοιπές καθημερινές Ἑορτές:

7.00 π.μ.-9.15 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.Ὁ Ναός παραμένει ἀνοικτός καθημερινῶς 7 π.μ. – 7 μ.μ.

ἐκτός Κυριακῶν πού κλείνει στή 1.00 μ.μ..


Κατά τήν εἴσοδο στόν Ἱερό Ναό πρέπει νά ἐφαρμόζεται ἡ τήρηση τῆς ἀποστάσεως τῶν δύο (2) μέτρων μεταξύ τῶν πιστῶν. Ἡ παρουσία πιστῶν ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν θά εἶναι σύμφωνη μέ τήν ἀναλογία τοῦ ἑνός (1) προσώπου ἀνά εἴκοσι πέντε (25) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλάχιστη ἀπόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους. Κατά τόν ὑπολογισμό τῶν ὡς ἄνω προσώπων ἐξαιροῦνται οἱ Λειτουργοί καί τό προσωπικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (ἱεροψάλτες, νεωκόροι, ἐπίτροποι κ.λπ.).

Οἱ πιστοί, κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς τους στόν Ἱερό Ναό, ὑποχρεοῦνται νά φοροῦν διπλό προστατευτικό κάλυμμα προσώπου (μάσκα ὑφασμάτινη καί χειρουργική) ἤ μονή μάσκα τύπου Ν95, τήν ὁποία θά ἀφαιροῦν μόνο γιά τήν Θεία Μετάληψη.

Σέ περίπτωση κατά τήν ὁποία ὁ ἀριθμός τῶν προσελθόντων πιστῶν ὑπερβαίνει τόν ἐπιτρεπόμενο γιά τούς εἰσερχομένους στούς Ἱερούς Ναούς, οἱ πιστοί δύνανται νά παραμένουν στόν προαύλιο χῶρο προσευχόμενοι καί τηρῶντας ὑποχρεωτικῶς ἀπόσταση τουλάχιστον δύο (2) μέτρων μεταξύ τους καί ἀνά δέκα (10) τ.μ. ἐπιφανείας, ἀφοῦ θά ἔχουν τεθεῖ σέ λειτουργία τά ἐξωτερικά μεγάφωνα τῶν Ἱερῶν Ναῶν.


Παρακαλοῦμε νά βοηθήσετε τούς ὑπευθύνους τοῦ Ναοῦ στή τηρήση τῆς τάξεως καὶ τῶν μέτρων.


Παρακαλοῦμε νά ἐνισχύσετε τό Ναό, γιά νά ἀνταποκριθεῖ στίς λειτουργικές του ἀνάγκες.


Calendar
Σάββατον
15
Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Θωμᾶ. Παχωμίου, Ἀχιλλίου.
Κυριακή
16
ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ. Ἰωσήφ Ἀριμαθαίας, Νικοδήμου.
Παρασκευή
21
Κωνσταντίνου καὶ ῾Ελένης ἱσαποστόλων.
Σάββατον
22
Ἀπόδοσις Μυροφόρων. Δημητρίου καὶ Παύλου νεομαρτ.
Κυριακή
23
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ. Μιχαὴλ Συνάδων, Μαρίας μυροφόρου.
Τετάρτη
26
ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Κάρπου καὶ Ἀλφαίου.
Σάββατον
29
Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος, Ὑπομονῆς ὁσίας.
Κυριακή
30
ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (Ἁγίας Φωτεινῆς) Ἰσαακίου ὁσίου.