Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

Ὅλες οἱ λοιπὲς ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ θεῖες Λειτουργίες τοῦ μηνὸς Μαρτίου θὰ τελοῦνται

σύμφωνα μὲ τὸ Πρόγραμμα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.


ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ ΣΤΙΣ 5:30.


Λῆξις Θ. Λειτουργιῶν :  Κυριακές 10.30, ῾Εορτές 9.30, Καθημερινές 9.00.

Calendar
Παρασκευή
1
Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος.
Σάββατον
2
† ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ. Τῶν κεκοιμημένων.
Κυριακή
3
ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ. Νικολάου ἱερέως τοῦ Πλανᾶ.
Σάββατον
9
Τῶν ἐν ἀσκήσει διαλαμψάντων. Τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων (Ψυχοσάββατον).
Κυριακή
10
ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ. Κοδράτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΜΑΡΤΙΟΣ


ΟΡΘΡΟΣ : 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 5.30 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

ΑΡΧΙΚΗ