Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΑΡΧΙΚΗ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΜΑΡΤΙΟΣ


ΟΡΘΡΟΣ : 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 5.30 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


Calendar
Δευτέρα
1
Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος.
Σάββατον
6
† ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ. Τῶν κεκοιμημένων.
Κυριακή
7
ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ. Νικολάου ἱερέως τοῦ Πλανᾶ.
Τρίτη
9
Τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων.
Σάββατον
13
Τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων (Ψυχοσάββατον).
Κυριακή
14
ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ. Βενεδίκτου ὁσίου.

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Θά τελοῦνται «Τρισάγια» ἐπί κολλύβων ἐκ περιτροπῆς στό Ναό ἀνά 9 ἄτομα

Παρασκευή 5 Μαρτίου: 9.30 – 11.30 π.μ. & 4.30 – 6.00 μ.μ.

Σάββατον 6 Μαρτίου: 8.30 - 11.30 π.μ.


Ὅλες οἱ λοιπὲς ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ θεῖες Λειτουργίες τοῦ μηνὸς Μαρτίου θὰ τελοῦνται σύμφωνα μὲ τὸ Πρόγραμμα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.


ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ ΣΤΙΣ 5:30.


ΑΠΟ 4ης ΕΩΣ 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ

‣ Ὅταν τελεῖται Θ. Λειτουργία στό Ναό οὐδείς παρευρίσκεται.


‣ Ἐπιτρέπεται ἡ ἀτομική προσευχή στό Ναό, ὅπου μποροῦν νά παρευρίσκονται ἕως 9 πιστοί, τηρουμένων τῶν ἀποστάσεων κ.λ.π. μέτρων ὑγιεινῆς.


Παρακαλοῦμε νά βοηθήσετε τούς ὑπευθύνους τοῦ Ναοῦ στή τηρήση τῆς τάξεως καὶ τῶν μέτρων.


Παρακαλοῦμε νά ἐνισχύσετε τό Ναό, γιά νά ἀνταποκριθεῖ  στίς λειτουργικές του ἀνάγκες.


Ὁ Ναός παραμένει ἀνοικτός καθημερινά ἀπό 7 π.μ. ἕως 6.15 μ.μ.,


ἐκτός Κυριακῶν πού θά κλείνει στή 1 μ.μ.


Ὅταν τελεῖται Θ. Λειτουργία ὁ Ναός ἀνοίγει γιά ἀτομική προσευχή στίς 8.45 π.μ.