Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

ΣΑΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ


ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

(περιοχῆς ΠΑΤΗΣΙΩΝ) ΑΘΗΝΩΝ1)      ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Εὑρίσκεται στήν πόλη τῶν ᾿Αθηνῶν, στήν πρός Βορρᾶν τῆς Πλ. ῾Ομονοίας περιοχή τῶν Πατησίων, ἐπί τῆς ὁδοῦ Πατησίων ἀριθ. 289 ἀνατολικῶς καί ὁδοῦ Ἁγίου Λουκᾶ 50 δυτικῶς. ῾Η συνοικία τῶν Πατησίων ἱδρύθηκε ἐπί τό πλεῖστον ἀπό κατοίκους, προερχομένους ἐκ τῆς Νήσου Νάξου καί μέχρι τοῦ Μεσοπολέμου, ἦταν ἡ κατ' ἐξοχήν περιοχή τῶν ἀνθοκήπων. ᾿Ανηγέρθη ἐπί οἰκοπέδου ἰδιοκτησίας Θεοκλήτου Βίμπου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν (1860-1869) καί μετέπειτα ᾿Αρχιεπισκόπου Μαντινείας καί Κυνουρίας (1869-1903), ὁ ὁποῖος καί θεωρεῖται Μέγας Εὐεργέτης τοῦ Ναοῦ.


2)      ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Τιμᾶται ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ ῾Αγίου ᾿Αποστόλου καί Εὐαγ-γελιστοῦ Λουκᾶ, ἐπειδή ἀνηγέρθη ἐπί ἐρειπίων προϋπαρχούσης ῾Ι. Μονῆς τοῦ ῾Αγίου Λουκᾶ ἤ (κατά μίαν παράδοσιν) τῆς Κυρίας Θεοτόκου μετά τῆς ὁποίας συνδέεται, ὡς γνωστόν, ὁ Εὐαγγελιστής.


3)      ΥΠΑΡΞΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΥ ΝΑΟΥ: Στή θέση τοῦ σημερινοῦ Ναοῦ, "ἔκειτο ἄλλοτε Μονή τοῦ ᾿Αποστόλου Λουκᾶ", ὅπως ἀναφέρει ὁ ᾿Αναστ. Κ. ᾿Ορλάνδος στό βιβλίο του "Μεσαιωνικά Μνημεῖα τῆς πεδιάδος τῶν ᾿Αθηνῶν καί τῶν κλιτυῶν ῾Υμηττοῦ - Πεντελικοῦ - Πάρνηθος καί Αἰγάλεω" ( ᾿Αθῆναι 1933, σ. 133), ὁ δέ ᾿Αρχαιολόγος Πιττάκης ἀναφέρει ὅτι στόν ἴδιο τόπο "ἀνεκαλύφθησαν ἐρείπια μεγάλης ἐκκλησίας, ἧς αἱ πτέρυγες ἦσαν ἐστρωμέναι διά ψηφιδωτοῦ, τό δέ μέσον κλῖτος διά μεγάλων πλακῶν ἐκ λίθων ῾Υμηττοῦ" (᾿Αρχαιολ. ᾿Εφημ. Γ΄ σ. 1884, πρβλ. Καμπούρογλου, ῾Ιστορία τῶν ᾿Αθηναίων ΙΙ, 268).


4)      ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ: ᾿Ανηγέρθη ἀπό τοῦ ἔτους 1864 μέχρι τοῦ ἔτους 1870 (᾿Επισκόπου Θαυμακοῦ -νῦν Μητροπολίτου Μεσσηνίας- Χρυσοστόμου, Ναϊκά τῆς ῾Ιερᾶς ᾿Αρχιεπισκοπῆς ᾿Αθηνῶν, ᾿Εν ᾿Αθήναις 1963, σ. 52). Τό ἔτος 1928 ἐπεκτείνεται πρός Δυσμάς, τό δέ 1934 ὁλοκλη-ρώνεται ἡ ἐπέκταση, μέ τήν κατασκευή τῆς ἐπιπροσθέτου προσόψεως μετά τῶν Κωδωνοστασίων καί τῶν κλιμάκων τους.


5)      ΕΓΚΑΙΝΙΑ: Τά ᾿Εγκαίνια τοῦ Ναοῦ ἐτελέσθησαν στίς 18 ᾿Οκτωβρίου 1870 (Ναϊκά, ὅ.π.), ἴσως ὑπό τοῦ τότε Μητροπολίτου ᾿Αθηνῶν Θεοφίλου Βλαχοπαπαδοπούλου (1862-1873) ἤ τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Μαντινείας καί Κυνουρίας Θεοκλήτου Βίμπου (1869-1903).


6)      ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ: ῾Ο Ναός εἶναι ἱστορικόν μνημεῖον μεγάλης ἀρχιτεκτονικῆς σπουδαιότητος, ἀπό τά πρῶτα ἔργα τοῦ μεγάλου Γερμανοῦ ᾿Αρχιτέκτονος ᾿Ερνέστου Τσίλλερ, ὁ ὁποῖος ἦλθε στάς ᾿Αθήνας τό ἔτος 1861 καί ἀνήγειρε πολλά δημόσια καί ἰδιωτικά κτίρια (᾿Ακαδημία ᾿Αθηνῶν, ἀποκατάσταση καλλιμάρμαρου κ.ἄ.) καί Ναούς. ῾Ο ρυθμός του εἶναι βυζαντινός ἐγγεγραμμένος σταυροειδής μετά τρούλλου, τοῦ τύπου "σύνθετος τετρακιόνιος τῆς Σχολῆς τῆς Κωνσταντινουπόλεως", (Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή ᾿Αρχαιολογία, ᾿Εν ᾿Αθήναις 1942, ἐκ τῆς ἐπανεκδόσεως 1978, σ. 396). ᾿Ιδιαίτερα ἀρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, ἀποτελοῦν, ὁ "αὐγοειδής" τροῦλλος καί οἱ ἰδιάζοντες πυργίσκοι. ῾Ο ᾿Αρχιτέκτων τῆς ἐπιτυχοῦς, ἐπί τῶν ἰδίων ἀρχιτεκτονικῶν χαρακτηριστικῶν, ἐπεκτάσεως τοῦ ἔτους 1928 εἶναι ὁ ἐπιφανής Σταμάτιος Βασ. Πατεράκης. ῾Ο δέ ᾿Αρχιτέκτων τῆς τελικῆς ἐπεκτάσεως τῆς προσόψεως μετά τοῦ ἐξώστου καί τῶν κωδωνοστασίων, ὁ μεγάλος ῞Ελληνας Ναοδόμος Γεώργιος Νομικός, ὁ ὁποῖος ἐπιμελήθηκε ἀργότερα τῆς ἐξωτερικῆς καί ἐσωτερικῆς ἀνακαινίσεως τοῦ Ναοῦ (ἐπικεράμωση τρούλλου καί λοιπῆς στέγης, ἐπιχρίσματα τοιχωμάτων).    Περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ

Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια