Τό Εὐαγγέλιο τοῦ ῾Εσπερινοῦ τῆς "ΑΓΑΠΗΣ" τοῦ Πάσχα, αὐτό πού συνήθως λέγεται καί σέ πολλές γλῶσσες, ἔχει παραφρασθεῖ καί στήν ῾Ομηρική Διάλεκτο, σέ ἡρωϊκό ἑξάμετρο, ἀπό τόν ῞Αγιο Νικόδημο τόν ῾Αγιορείτη καί ψάλλεται ἀπό χορό σέ ἀρχαῖο μέλος. Παραθέτουμε τό κείμενο, γιά τούς ἐνδιαφερομένους, πού τό ἀκοῦν ἄλλωστε, ὁπωσδήποτε ἀπό τόν χορό τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ ᾿Αθηνῶν κάθε χρόνο στόν ῾Εσπερινό τῆς "᾿Αγάπης", καί ἀπό ἀλλοῦ, ἀλλά δέν ἔχουν τό κείμενο.


῎Οφρα κε νωιτέροισιν ἐν οὔασι πάγχυ βάλωμεν,

Θέσφατον, ἱμερόεσσαν, ἁγνήν, Εὐάγγελον ὄππα,

Μειλίξωμεν ῎Ανακτα Θεόν, μέγαν, οὐρανίωνα.

᾿Ιθυγενείς· Σοφίη. Εὐαγγελίοιο κλύωμεν.

Εἰρήνη χαρίεσσ᾿ ἐπ᾿ ἀπείρονα δῆμον ἐσεῖται.

᾿Εκ δ᾿ ἀρ᾿ ᾿Ιωάνοιο, τόδ᾿ ἔστι βροντογόνοιο.

᾿Αλλ᾿ ἄγετ᾿ ἀτρεμέσι χρησμούς λεύσωμεν ὀπωπαῖς.


Εὖτε δή ἠέλιος φαέθων ἐπὶ ἕσπερον ἦλθε.

Καὶ σκιόωντο ἀγυιαί, ἐπὶ χθονὶ πολυβοτείρη,

῎Ηματι ἐν πρώτῳ, ὅτε τύμβου ἆλτο Σαωτήρ,

Κληϊσταὶ δὲ ἔσαν θυρίδες πυκινῶς ἀραρυῖαι,

Βλῆντο δὲ πάντες ὀχῆες ἐϋσταθέος μεγάροιο

῎Ενθα μαθηταί, ὁμοῦ τε ἀολλέες ἠγερέθοντο,

Μυρόμενοι θανάτῳ ἐπ᾿ ἀεικέϊ Χριστοῦ ῎Ανακτος,

Καὶ χόλον ἀφραίνοντα ᾿Ιουδαίων τρομέοντες,

῎Ηλυθε δὴ τότε Χριστὸς ῎Αναξ θεοειδέϊ μορφῇ

῎Εστη δ᾿ ἐν μεσσάτῳ ἀναφανδόν, καὶ φάτο μῦθον.

Εἰρήνη ὑμῖν φίλη, ἡσυχίη τ᾿ ἐρατεινή.

῾Ως εἰπών, ἐπέδειξεν ἐὴν πλευρὴν ἠδὲ χείρας·

Γήθησαν δὲ μαθηταί, ἐπί ἴδον Εὐρυμέδοντα.


Τούς δ᾿ αὖτις προσέειπεν ᾿Ιησοῦς οὐρανοφοίτης·

Εἰρήνη ὑμῖν φίλη, ἡσυχίη τ᾿ ἐρατεινή·

῾Ως ἐμὲ πέμψε Πατήρ, ὅς ὑπέρτατα δωμᾶτα ναίει,

῟Ωδ᾿ ἐγὼ ὑμέας εἰς χθόνα πέμπω εὐρυόδειαν.

῾Ως ἄρα φωνήσας, μύσταις ἔμπνευσ᾿ ἀγορεύων·

Πνεῦμα δέχνυσθ᾿ ἅγιον φαεσίμβροτον, ὑψιθόωκον·

῟Ων μέν ἀτασθαλίας θνητῶν ἀφέητ᾿ ἐπὶ γαῖαν,

Τοῖσιν ἦ που ἀφίενται ἐπ᾿ οὐρανὸν ἀστερόεντα,

῟Ων δ᾿ ἀρ᾿ ἐπεσβολίας ὑπερφιάλων κρατέητε,

Τοῖσιν ἁλυκτοπέδης κεῖναι σθεναρῶς κρατέονται.


Θωμᾶς δ᾿ ᾧ ἐπίκλησις ἅπασι Δίδυμος ἀκούειν,

Οὐχ ἅμα τοῖς ἄλλοις μύσταις πρίν ὁμώροφος ἔσκε,

᾿Ιησοῦς ὅτ᾿ ἔβη εἴσω μελάθροιο ἑταίρων.

῎Ιαχον οὖν ἄλλοι τούτῳ ἐρίηρες ἑταῖροι·

Εἴδομεν ὀφθαλμοῖσιν ᾿Ιησοῦν Παγκρατέοντα.

Τούς δ᾿ ἀπαμειβόμενος Θωμᾶς προσέφησεν ἀτειρής·

῎Ιχνια ἥν μὴ ἴδω μετὰ χείρεσιν ἡλοτορήτῃς,

Δάκτυλον ἐμβάλω τε ἐκείνου ἔνδοθι χειρός,

Χεῖρά τ᾿ ἐμὴν εἴσω πλευρῆς οἱ ῥεῖα βαλοίμην,

Οὔποτε ὑμετέροισι λόγοις κεφαλῇ κατανεύσω.

ΑΡΧΙΚΗ

Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια